Pàgina inicial > Condicions de contractació

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS

La reserva es realitzarà per correu electrònic o bé via telefònica amb un mínim de 5 dies naturals d’antelació.

El participant haurà de formalitzar la rserva abonant una paga i senyal del 50% del cost total de l’activitat.

El 100% del cost total de l’activitat haurà de ser abonat a SomGuies.cat abans de l’inici de l’activitat contractada.

Els preus de les activitats són en Euros, i no inclouen el 21% d’IVA vigent. Llevat que s’expressi literalment el contrari, la contractació dels serveis externs (Hotels, refugis, menjars, transport, telefèrics …) serà a càrrec del client/a.

No estarà inclòs el material individual/personal del participant (esquís, botes, roba …). En cada fitxa tècnica s’especificarà l’equip personal necessari que el client haurà d’aportar per al desenvolupament de cada activitat i quin està inclòs en el preu i quin no.

En el cas que el client porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si ells així ho consideren. En aquest cas, qualsevol problema que se’n derivi serà responsabilitat exclusiva del propietari del material.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

El client podrà anular l’activitat 15 dies abans de l’inici de la mateixa, sense que això comporti la pèrdua de la paga i senyal.

L’anul·lació de la reserva de l’activitat per part del client amb menys de 15 dies d’antelació a l’inici de l’activitat, comportarà la pèrdua del 50% pagat en concepte de paga i senyal.

L’anul·lació de la reserva de l’activitat per part del client amb menys de 7 dies d’antelació a l’inici de l’activitat, comportarà la pèrdua del 100% pagat en concepte de paga i senyal.

Si cal anular l’activitat per raons meteorològiques es buscaran noves dates per fer l’activitat en un màxim de 2 mesos. Si el client no vol fer l’activitat més endavant, perdrà la paga i senyal.

La no presentació del client/a en la data i hora indicades per SomGuies.cat a l’inici de la mateixa implicarà la pèrdua total de les quantitats anticipades.

L’activitat es considera iniciada en el moment que el guia es presenta al punt de trobada acordats.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona s’inscrigui a una altra/es, assumeix/en en el seu/s nom/s i totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.

CONDICIONS GENERALS

Les activitats i cursos s’impartiran per Guies d’Alta Muntanya o Escalada, és a dir, tècnics esportius titulats pel Ministeri d’Educació i Ciència, amb competències en la formació i conducció d’activitats en alta muntanya i escalada.

SomGuies.cat es reserva el dret de cancel·lar o modificar activitats per raons meteorològiques o que puguin afectar la seguretat del grup. Així mateix es reserva el dret d’exclusió en cas d’observar un comportament que posi en perill la seguretat pròpia o la del grup, manca de respecte al medi i als companys/es sense que això impliqui dret de reemborsament.

El client/a o alumne/a té l’obligació d’informar a SomGuies.cat sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar qualsevol activitat. Així mateix es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

D’acord amb el Decret 56/2003 pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, tot el que practiqui l’Excursionisme o Alpinisme hauria d’estar cobert per una assegurança d’accidents. Si el client/a no en disposa, SomGuies.cat proporcionarà una assegurança d’accident diari.

És responsabilitat del client/a el seu propi transport fins al lloc d’inici de l’activitat acordat amb SomGuies.cat, llevat que s’acordi el contrari per a activitats en concret.

El contracte i la responsabilitat de SomGuies.cat afecten exclusivament al treball directe dels seus Guies i a l’organització de l’activitat.

La pèrdua, negligència o mal ús del material, per part del client/a, aportat per SomGuies.cat (més enllà del desgast lògic o per causa de força major) serà responsabilitat del client i haurà de ser abonat a SomGuies.cat.

Subscriu-te per rebre notícies i ofertes